Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng huyện Lương Tài.mp4
07/10/2022 -  10