Chuẩn bị công tác kiểm tra Quốc phòng địa phương tại Lương Tài.mp4
09/09/2022 -  137