Lương Tài khai mạc động viên huấn luyện Quân nhân dự bị năm 2022
04/08/2022 -  3