Đảng ủy QS huyện Lương Tài tổng kết 10 năm thực hiện NQ 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao công tác huấn luyện.mp4
26/05/2022 -  20