Lương Tài Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021.mp4
19/11/2021 -  80