Tổng duyệt diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Lương Tài năm 2021.mp4
16/11/2021 -  431