Cơ cấu tổ chức

01/12/2017 13:45 Số lượt xem: 19072

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

I. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Lương Tài

1. Giám đốc: Phạm Văn Thái

Điện thoại: 0915198188

Địa chỉ Email: pvthai.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó giám đốc: Trần Ngọc Cương                              

Điện thoại: 0945169668

Địa chỉ Email: tncuong.lt@bacninh.gov.vn

3. Phó giám đốc: Nguyễn Thị Diên

Điện thoại: 098 550 3573

Địa chỉ Email: ntdien.lt@bacninh.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn.

- Phòng Văn hóa, văn nghệ và Thể thao

+ Trưởng phòng ; Vũ Trọng Lộc

Điện thoại: 0987718251

Địa chỉ Email: vtloc.lt@bacninh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng : Phùng Đăng Tiến

Điện thoại: 0357278666

Địa chỉ Email: pdtien.lt@bacninh.gov.vn

- Phòng Thông tin – Truyền thông.

+ Trưởng phòng: Đào Thị Thỏa

Điện thoại: 0968021981

Địa chỉ Email: dtthoa.lt@bacninh.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Bùi Đình Cát

Điện thoại: 0976063640

Địa chỉ Email: bdcat.lt@bacninh.gov.vn