Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

29/09/2017 07:44 Số lượt xem: 13203

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lương Tài

(Kèm theo Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2023 của UBND huyện Lương Tài)

         

          Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Lương Tài; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch và thư viện; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin thư viện, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trung tâm có trụ sở đặt tại huyện Lương Tài, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2.2. Về lĩnh vực phát thanh - truyền hình:

a) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

c) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

đ) Quay phim ghi hình sản xuất clip phát trên Website: dailuongtai.gov.bn;

e) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ, công chức phụ trách làm văn hóa, thông tin, thể thao, đài truyền thanh các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

2.3. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, tuyên truyền cổ động, bảo tàng, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức tập huấn đội tuyển các môn thể thao của huyện tham gia thi đấu các giải thể thể thao của tỉnh và khu vực;

c) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;

d) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

đ) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

e) Tổ chức hoạt động của thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, đội thông tin lưu động.

2.4. Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.  

2.5. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.6. Tham gia ý kiến với Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch, thư viện trên địa bàn huyện.

2.7. Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện Lương Tài gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định. Riêng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc phải thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ.

3.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có 02 phòng như sau:

- Phòng Văn hóa, Văn nghệ và Thể thao;

- Phòng Thông tin - Truyền thông.

Mỗi phòng chuyên môn có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng vàcác viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụđược bố trí số lượng theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Các phòng chuyên môn giúp Ban Giám đốc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được phân công; chỉ đạo đôn đốc, theo dõi về công tác chuyên môn đối với các viên chức thuộc phòng phụ trách.

3.3. Biên chế viên chức của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế viên chức sự nghiệp của huyện được cấp có thẩm quyền giao.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế viên chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung quy định trên, Giám đốc Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện.

2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thê thao và truyền thông huyện căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện có trách nhiệm báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.