Cơ cấu tổ chức

01/12/2017 13:45 Số lượt xem: 0

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH LƯƠNG TÀI

1. Ông Phạm Văn Thái - Trưởng đài

2. Ông Trần Ngọc Cương - Phó trưởng đài

3. Ông Bùi Bá Phương - Cán bộ

4. Ông Vũ Hoài Huỳnh - Cán bộ

5. Bà Đào Thị Thoả - Cán bộ

6. Ông Bùi Xuân Cát - Cán bộ

7. Bà Đặng Thị Nhung - Cán bộ

8. Bà Nguyễn Thị Duyên - Cán bộ

9. Ông Phùng Đăng Tiến - Cán bộ

10. Bà Phạm Thị Huế - Cán bộ

11. Bà Hoàng Phương Trang - Cán bộ